Zöldségtermesztési
Kutató Intézet

Új Széchenyi Terv banner
Általános szerződési feltételek

Szeretnénk igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégíteni, ezért kérjük, zöldségfajtáink mellett ismerje meg szállítási feltételeinket is.

A szerződés létrejötte

A szerződés megrendelésének visszaigazolásával jön létre. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de számítógépes rendszerünk megrendelését és annak visszaigazolását menti.

Megrendelésére ZKI kettő munkanapon belül választ küld, amelyben vagy visszaigazolja azt, vagy tájékoztatja arról, ha megrendelése készlet hiányában nem teljesíthető.

A Vevő elállási joga
Vevő a vásárolt vetőmag átvételéig bármikor, a vetőmag átvételét követően pedig nyolc munkanapon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A terméket eredeti, sértetlen csomagolásban kell a számlával együtt visszaküldeni címünkre. Ebben az esetben ZKI a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Szavatossági igények
ZKI honlapján/kiadványaiban közzétett fajtaismertetők és adatok általános tájékoztatásul szolgálnak, garancia tanúsításként nem kezelhetők. ZKI információs anyagainak elkészítésekor, illetve az áruszállításkor abból a feltételezésből indul ki, hogy Vevő szakmai ismeretei megvannak az áru rendeltetésszerű használatához, illetve a vetőmag felhasználása során a szakma szabályai szerint jár el. A csomagoláson feltüntetett vagy egyéb formában közölt csírázó képesség adatok a jogszabályban előírt laboratóriumi körülmények között kerültek megállapításra, és ellenőrzésük is ilyen körülmények között lehetséges.

ZKI nem vállal felelősséget azért, ha Vevő a vetőmagot nem megfelelően használja fel, és az adott fajta a konkrét termesztési és technológiai viszonyok között nem adja a termelő elvárásait. Kizárja a szavatossági igényt, ha a Vevő a vetőmagot továbbszaporítja, feldolgozza, kezeli, újracsomagolja vagy nem megfelelő körülmények között tárolja a felhasználás előtt. 

Az átvételkor nem ellenőrizhető minőségi tulajdonságokra vonatkozó esetleges reklamációkat Vevő – ha nem állt el a szerződéstől -, az átvételtől számított három munkanapon belül írásban köteles jelezni ZKI részére. A termék felhasználása során észlelt hibát haladéktalanul és úgy kell bejelenteni, hogy annak megalapozottságát ZKI illetékes munkatársa személyesen a helyszínen megvizsgálhassa. Az e feltételt nem biztosító bejelentések esetén ZKI mentesül az esetlegesen terhére rótt kötelezettségek és felelősség alól. Időben és írásban jelzett reklamációra ZKI illetékes területi kereskedelmi képviselője személyesen felkeresi Önt. Helyszíni vizsgálata alkalmával képviselőnk pontosan rögzíti a reklamáció lényegét, a szakmai technológiai körülményeket, és javaslatot tesz az esetleges károk elhárítására.
Vevőt kárenyhítési kötelezettség terheli. Ha reklamáció megnyugtató rendezésében nem tudnak megállapodni, kölcsönösen elfogadják az OMMI vizsgálati eredményeit. Az OMMI vizsgálatok költségeit az a fél viseli, akire nézve az eredmény hátrányos.

ZKI a Vevő által támasztott jogos és igazolható kárigény esetén az általa szállított vetőmag számlázott értékéig tehető felelőssé, további károkért nem felel.

Vevővel minden vitás esetben peren kívüli megállapodásra törekszünk. Abban a nem várt esetben, ha tárgyalásaink nem vezetnének eredményre, úgy ZKI kiköti a kecskeméti székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen általános szerződési feltételekben esetleg nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozó előírásai, a 2003. évi LII. törvény, az 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet, az Európai Unió Tanácsának vonatkozó irányelvei, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.